Change Language

В оковите на собствените ни предразсъдъци

В оковите на собствените ни предразсъдъци

Голяма част от хората не се замислят за това какви предразсъдъци имат и как тяхното присъствие стереотипизира реакциите и поведението им в много ситуации. Когато оцениш някого като човек с предразсъдъци, той лесно се обижда. Сякаш си го нарекъл ограничен или недостатъчно социално компетентен. В същото време, ако хората стиковат своите общи предразсъдъци, те започват да се чувстват сигурни и компетентни. Предразсъдъците са като октопод с много пипала, лесно проникващ във всяка сфера от живота ни.
Те са....
Обикновено чужди съждения, които ние често приемаме за верни. Те просто са такива и ние не ги подлагаме на проверка. Звучат ни достоверно, защото са простичко формулирани. Звучат ни истинно, защото ги чуваме често от различни хора, което ги верифицира. Дори не си задаваме въпроси, защо и как това, което чуваме е вярно. Защото нашият ум намира символи, които се свързват със съждението. Така постепенно започваме да приемаме предразсъдъците като продукт на народната мъдрост като нещо, което е проверено с времето и опита. След като предразсъдъка си намери своето място в нашите мисловни схеми, той формира трайни нагласи, които изключват вариативното мислене, а с това и много потенциално пропуснати възможности.
Защо се случва този устойчив живот на предразсъдъка?
От една страна, той е един символичен общ знаменател, който би трябвало да съдържа знание. Това знание би трябвало да дава ориентация, а ориентацията да те постави на точното за теб място. В този смисъл, един предразсъдък е отличителен и отграничителен белег.
Предразсъдъка не е свързан с порив за аналитичност и новаторство в мислите ни. Той дава ясна рамка и тази рамка ни успокоява, създава лесно възприемчиви формули. Така че, предразсъдъка учи на мързел и не води до промяна и развитие. Чрез предразсъдъците хората мотивират дадено свое поведение, а в последствие го и оправдават.
Предразсъдъка е и форма на субективна сигурност. Ориентирам се, зная, предпазвам се, отграничавам се... всичко това са измамните илюзии на стабилността. Същевременно, част от сигурността, която дава предразсъдъка е свързана и с принадлежността. Това е базова потребност. Затова например, са предразсъдъците на един народ към друг. Българите масово смятат, че гърците са подли, турците за лоши, каквото и да значи това, а румънците за изпаднали и мизерни!
Чрез предразсъдъка човек може и да съизмерва себе си с околните, което формулира неговото място.
Предразсъдъка вирее там, където няма личен стремеж към знание и развитие.
Айнщайн чудесно обрисува инатливата им природа. Той казва ”Да унищожиш предразсъдъците е по трудно, отколкото да разделиш атома на частици.”
Всъщност, предразсъдъци има навсякъде: за възраст, пол, раса, етнос, религия, класа, сексуалност, увреждане и националност. Има и специални термини за тях. Ейблизмът, например е форма на дискриминация и предразсъдък срещу инвалиди и хора с увреждания. Често битува схващането, че физическата инвалидност или недъгавост е свързана с психическо изоставане. Е, Стивън Хокинг тотално разбива този предразсъдък.
Адултизмът пък, е форма на дискриминация и предразсъдък срещу по-малки, по-млади хора. Те нямат опит, те не разбират... Хубаво е, че си имаме поговорката за “патило и старило”.
Ейджъзмът е възрастова дискриминация във всяка една посока. Наблюдава се навсякъде: в работна среда, в семействата, в придвижването по улиците дори... Колко често иновативна корпорация ще наеме възрастен служител на активна позиция ей така?
А ако се обърнем към сексизма, то всеки човек може да се сети за една ситуация, свързана с полова дискриминация или поне за един виц. На тази база има цели обществени движения, чиято основна цел е именно разбиването на предразсъдъците. Сексизмът определя дори заплащането, йерархичните постове, авторитета, доверието. В средните векове в Европа, а в някои култури и до днес, той е мотив да се отнеме живот.
Сайзизъм е друг сложен термин за предразсъдък, който е свързан с отношение, действие или институционална практика, поддържана от институционална власт, което подчинява хората заради физическите им размери. Списъкът е голям.
Всички сме чували изрази от типа: „това не е мъжка работа, „всички мъже са ...”, „всички жени са....”.... Обикновено когато се използват „всички” или „никой”, лесно можем да се ориентираме, че човекът отсреща има някаква базово убеждение, което слага него самият в рамка и формира голяма част от поведението му. Ясно е, че това е чуто и прието като даденост в ранна възраст и ако човек не го оспорва или дори и малко поне не му вярва, той се е сдобил с предразсъдък. Добър пример за липса на предразсъдъци са децата, които нямат в себе си подобни мисловни схеми, които да ги вкарват в стереотип. Те могат да играят с всяко друго дете, без да се интересуват от неговия етнос, култура или възпитание. В последствие стереотипите на възрастните вкарват предразсъдъците в порастващото дете и така отварят в него едно поле на невежество. В ранните години от развитието си децата много лесно възприемат възгледи, които може да останат за цял живот. За да можеш да пребориш предразсъдъка си и преди това да го разпознаеш е необходимо да имаш натрупан известен опит и да не се страхуваш да експериментираш с новото и непознатото.
Предразсъдъците са ограничения в начина на мислене, които водят до грешни заключения. Ако се замислим можем да открием много ограничени мисловни схеми в ежедневието си, които не са нищо повече от предразсъдъци. Например в това кое е мъжка и женска работа. Мъжете не перат, не гледат деца, не простират пране, не чистят и не подреждат....това е женска работа. Жените не са добри шофьори, няма да бъдат с мъж без пари..... и т.н. Скоро в сайта младо момиче сподели, че се чувства притисната от родителите си по повод приятеля си, който не е от „тяхната черга”. Родителите, живеещи в средно голям град, имаха предварително създадени нагласи към всички приятели на дъщеря си. Те не одобряваха никой от приятелите и и все търсеха кусури, които в крайна сметка се оказаха истински предразсъдъци – закостенели и неподатливи на промяна. Хората бяха силно убедени в погрешните си вярвания и поставяха другите в калъпи, независимо колко информация имат за тях и доколко тя е плод на лично опознаване. Родители на друг наш потребител имаха почти същото поведение спрямо неговата приятелка, която имаше дете от предишна връзка и брак, приключил с развод. Когато на преден план излязат тези схеми на мислене, те освен ограничения поставят и много въпроси за ценностната система, които създават вътрешен конфликт.
Предразсъдъци към цели групи хора също оказват влияние в общуване, възприемане и нагласи към другите. Не се обръща внимание на това каква е личността на човека, а се поставя под един знаменател с цялата етническа група, общност, религия или род. Предразсъдъците много трудно се променят, тъй като са „удобни", но не са и невъзможни за промяна. На първо място е важно човек да може да си даде сметка и да идентифицира предразсъдъка в себе си, за да може да има шанс да промени начина си на мислене. Все пак колкото по-широк е кръгозора, толкова по-успешно ще се развива личността. Нека не забравяме, че едно от най-силните оръжия за борба с предразсъдъка е любовта. Тя е доказвала не веднъж, че може да бъде по-силна от всичко.... Има такива битки не само в хубавите романи 
Предразсъдъка се смесва с религиозни убеждения, суеверия и страхове. Все алогизми, които неправомерно управляват битието ни. Затова единствения път да се отървем от даден предразсъдък е да попаднем в неговия епицентър, да опознаем отвъд рамката и готовото знание обекта на предразсъдъците си.
Но колко хора искат да направят това, ако става въпрос за излизане от зоната на комфорт, принадлежност и сигурност? Тези, които искат да живеят свободно и да обогатяват себе си, да провокират развитието си, да изследват. Може би не всички евреи са стиснати, не всички полицаи са лакоми и глупави, не всички красавици са меркантилни.... да проверим.In the shackles of our own prejudices

Many people do not think about what prejudices they have and how theirs presence stereotyping their reactions and behavior in many situations. When you appreciate someone as a man of prejudices, he is easily offended .Like you call him as a limited or an insufficient socially competent person.
At the same time , when people stacked their general prejudices , they begin to feel herself confident and competent. Prejudices are similar an octopus with many tentacles easily permeates in every sphere of our lives.
They are....
Usually foreign judgments that we often take for granted for that they are not subject of our inspection. They sound credible because they are simply formulated and we often hear them from different people making them real. Even we do not ask questions, why and how what we hear is true because our mind finds symbols that are associated with the reason. We assume prejudices as a product of folk wisdom such as something that is verified with the time and the experience.When prejudices find their place in our mental schemes , they formed lasting attitudes what exclude intermodal thinking, and a lot of potentially missed opportunities .
Why is happens that sustainable living of assumptions ?
From the one hand it is a symbolic common denominator which should contain knowledge and the knowledge should give orientation to put you in the right place for you . In that meaning the prejudice is distinctive and delimiting.
Prejudice is not related with impulse for dimension and innovation in our mind. It provides a clear framework and this framework reassures us and it creates easily receptive formulas. So the prejudice teaches laziness and does not change something and give us development. By prejudices people motivate their behavior and subsequently they justify them.
The prejudice is a form of subjective security and it is a deceptive illusion of stability. At the same time some of the security that gives superstition is associated with a membership and it is a basic need. For example the prejudices of one nation according to another nation.Bulgarians widely believe that the Greeks are devious, Turks are bad, whatever that means and the Romanians are fallen and miserable!
By the prejudices people measuring up yourself with others which formulates own place.
The prejudice grows where are not personal quest for knowledge and development. Einstein wonderfully pains their stubborn nature. He says, "To destroy prejudices is more difficult than to split atoms per particles . "
In fact , The prejudices are everywhere for the age, for the sex, for the race, for the ethnicity, for the religion, for the class, for the sexuality, for the disability and for the nationality. There are also special terms for them.
Eybalizam is a form of discrimination and prejudice against disabled people and people with disabilities. Often there is the realization of that the physical disability or the disability are associated with mental retardation. Well the great Stephen Hawking totally breaks this prejudice .
Adultizmat is a form of discrimination and prejudice against smaller , younger people but they do not have experience , they do not understand.
Eydzhazmat is a age discrimination in any direction . It is everywhere: in the workplace , in the families on the streets even ... How often innovative corporation will hire older workers in an active position like that ?
If we turn to sexism , then each person can think for a situation relating to gender discrimination or at least for a joke . On thas basis there are entire social movements whose main objective is precisely breaking the prejudice. Sexism limits even payment for hierarchical positions, for authority, or for thetrust . In the Middle Ages in Europe , and in some cultures today , it is a motive to take of life .
Sayzizam is an another complex term for bias , which is related to attitude , action or institutional practice which is supported by institutional power that makes people because of their physical size. The list is large list.
We've all heard the expression like " this is not a man's job , " all men are ... "," all women are .... ".... Usually when we using "all" or " none" , easy to navigate , that other person has a basic belief that puts it himself framed and formed much of his behavior. Clearly, this was heard and was taken for granted at a young ages and if you do not challenge or even less , at least he did not believe he had acquired with a prejudice. Good example of lack of prejudice are children who are not in themselves such as mental schemes to put into a stereotype. They can play with any other child without care of his ethnicity , culture or upbringing. Subsequently stereotypes of older introduced bias in child grows and so open in it a field of ignorance. In the early years of development children easily adopt views that can last all lifetime . To be able to overcome prejudices and previously to recognize them is necessary to have gained some experience and not be afraid to experiment with the new and the unknown.
Prejudices are limitations in the way of thinking that lead to erroneous conclusions. If we think we can find very limited mental schemes in their everyday lives , which are nothing more than prejudices. For example, in what is „the male and the female” work. Men do not wash , do not watch children not stretch washing, cleaning and arranged .... it is women's work . Women are not good drivers will not be with a man without money ..... etc. Soon in the site young girl said that she felts pressured by their parents on the occasion of his friend , who is not "their rug ." The parents living in a medium-sized town had preconceived attitudes to all friends of her daughter. They did not approve any of her friends and and still looking for flaws that ultimately proved true prejudices - rigid and resistant to change.People were very confident in their false beliefs and others placed in molds , no matter how much information they have about them and how it is the fruit of a personal acquaintance . Parents of our other user had almost the same behavior towards his girlfriend , who had a child from a previous relationship and marriage that ended in divorce. When the foreground come out of these schemes of thinking, they save constraints pose for many questions about the values that create internal conflict .
Prejudices against whole groups of people also have an impact in communication , perception and attitudes towards others. Not paying attention to what the person's personality and placed under one denominator with all ethnic group , community, religion or race. Prejudices are very difficult to change because they are " comfortable " but not impossible to change . Firstly, it is important that someone can realize and identify prejudices in herrself, to be able to have a chance to change their way of thinking. However, as the wider the horizon is, the more successful will develop personality . Let us not forget that one of the most powerful weapons to combat the prejudice is the love. She has shown more than once that can be stronger than all .... There are battles not only in the best novels.
The prejudice is mixed with the religious beliefs, the superstitions and the fears. Still alogizm which irregularly manages our existence . So the only way to get rid of a prejudice is falling into its epicenter , to know beyond the frame and finished knowledge object of the prejudice.
But how many people want to do that, if it comes out of the comfort zone ,their belonging and heir security? Those who want to live freely and to enrich themselves, to provoke its development to explore. Maybe not all Jews are stingy , not all police officers are greedy and stupid , not all beauties are mercantilist .... check it out.