Change Language

Участие на e-therapy.bg в V-ти Национален конгрес по психология гр. София 31.10-02.11.2008г.

ДИСТАНЦИОННИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО

АННА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА
магистър по психология, основател и ръководител на www.e-therapy.bg,
Модерният свят на новите технологии изисква постоянно развитие и усъвършенстване. Това важи в пълна степен и за терапевтичните техники, застъпени в психологията. Целта на разработка ни е да ви запознаем с пет годишния опит на екипа от психолози на Ани Владимирова и www.e-therapy.bg в интернет пространството. Ще отговорим на въпросите: Как се случва самият процес на работа? С какви трудности се срещат психолозите? На какви предимства разчитат във виртуалното пространство? Какви проблеми се решават най-успешно?
Психотерапията, независимо от местоположението си, е повече от виртуална – тя протича в душата, представите, фантазиите, очакванията… Въпреки, че живият контакт дава още 60% невербална информация, терапията он-лайн става незаменима пред възможността от 100% отказ от продължителна конвенционална терапия. Факт е и това, че контактът “лице в лице” все повече е избягван в съвременния начин на живот. Хората имат все повече комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство. Съвременният клиент е много по-различен от традиционния. В България 70% от потребителите на Интернет са на възраст 21 – 45г. – те са сръчни, мислят бързо, поемат информация лесно и си проправят път в свят от символи. Потребителите на сайта са в този възрастов диапазон и до момента са над 6000. Хората в тази възраст имат най-голям шанс да преодолеят продуктивно психологическите си проблеми с помощта на специалист.
Проблемите, с които ежедневно се срещаме, са с твърде широк диапазон: личностни проблеми, междуличностни конфликти, остри кризисни ситуации, повишена тревожност, проблеми в общуването, трудности, породени от нестандартна сексуална ориентация, стерилност в двойката и психологическите последствия, които носи това за партньорите...Всъщност в практиката ни няма ограничителни списъци за психологическата проблематика, с която работим, но всеки проблем, надхвърлящ компетентността ни, е своевременно пренасочен към точния специалист.

The modern world of the new technologies requires ongoing development and striving for perfection. This is valid to a full extent for the therapeutic techniques, involved in Psychology. The aim of our research is to acquaint you with the five years experience of the team of psychologists of Ani Vladimirova and www.e-therapy.bg in the internet space. We shall answer the questions: how does the very working process take place? What difficulties do the psychologists face? What benefits do they rely on in virtual space? What problems are solved most effectively ?
The psychotherapy, despite its position is more than virtual – it takes place in the soul, the visions, the fantasies, the expectations... Despite that the live contact gives 60% more non-verbal information, the therapy on-line becomes irreplaceable considering the possibility of 100% refusal of continuous conventional therapy. It is a fact that the “face to face” contact is still more avoided in the modern way of life. The people still have more communicative restraints – alienation, enhanced personal space. The contemporary client is much more different than the traditional one. In Bulgaria 70% of internet users are aged 21 – 45. They are skilful, think fast, intake information and easily trail blazé in a world of symbols. The users of the site are in this age range and by now they are over 6000 in number. The people of this age have greater opportunity to overcome productively their psychological problems by the help of a specialist.
The problems we encounter every day are of a too large range: personal problems, interpersonal conflicts, acute critical situations, increased restlessness, communication problems, difficulties induced by non-standard sexual orientation, sterility of the couple and the psychological consequences for the partners, caused by this… Actually, in our practical experience there are no restrictive lists of the psychological problematic field, we deal with.

Първият, поставил основите на дистанционната психотерапия е бил самият Зигмунд Фройд, с кореспонденцията между него и някои от пациентите му.
Съвременната история на on-line терапията започва в Америка от 1997г. От тогава съществува и “Международна организация за психично здраве онлайн” (ISMHO). Tя e oрганизация с идеална цел и работи за развитието на стандарти за оn-line отношенията потребител- професионалист, както и за финансирането на развитието и насърчаване употребата на специфични технологии в помощ на терапевтите.
За това малко време, терапията on-line се развива прогресивно. Понастоящем сайтовете се разделят на две групи, в зависимост от броя на терапевтите работещи в сайта: сайтове-клиники и сайтове-индивидуални практики. Те се различават единствено по броя на терапевтите. Освен сайтовете с по-обща насоченост има и такива, които са специализирани в брачни консултации, консултации на деца, проблеми специфични за жените и за семейството, както и специализирани сайтове за хора с увереден слух.
Tерапията on-line е насочена към хора, които предпочитат удобството на този вид комуникация, пред контактите лице в лице. Хора, които не могат да намерят подходящ терапевт около себе си. Към специализирани групи хора, които нямат възможност да напускат домовете си, поради някакви физически увреждания и т.н. Този вид терапия решава проблеми, които по-скоро не са толкова сложни и тежки, и които се нуждаят повече от изслушване и подкрепа от професионалист, но изключения винаги има. Проблеми като: депресии, пристъпи на паника, травматични състояния, физически или психически тормоз, проблеми специфични за жените, брачни проблеми, проблеми в дадена връзка, преодоляване на мъката от загубата на близки хора, хронични или временни състояния, Алцхаймер и деменция. Съществуват и пакет програми насочени към зависимости като спиране на пушенето и др. Има и сайтове, които са електронен вариант на горещите линии. Те са безплатни и са за кризистни ситуации. В чуждестранните сайтове за психотерапия on-line терапевтът трябва да предостави информация за себе си: име, за предпочитане придружено със снимка, образование, квалификации, както и как всичко това може да бъде проверено. Клиентът се уведомява за евентуалните рискове, свързани със сигурността на информацията, възникващи от естеството на комуникацията. Освен това се предоставя информация, какви мерки са взети от страна на терапевта, за да се осигури конфиденциалност, както и какви мерки може да вземе самият той. Клиентът също трябва да предостави информация за себе си, идентифицираща го като конкретно физическо лице. Той загубва анонимност, поне що се отнася до терапевта, който от своя страна е длъжен да пази тези данни. Чрез тази информация, терапевтът може да прецени, отхвърли или пренасочи клиента. В чуждите сайтове за психотерапия е залегнало като правило, клиентите да са навършили 18 год., или в редки изключения да има писмено съгласие на отговорното за него лице. Клиетът също има известни задължения, относно запазването на поверителността на процеса, като например няма право да използва, каквито и да е копия от сесията. Необходимо е терапевтът да е наясно със своите възможности, да не поема случай извън своята компетентност. При регистриране първите въпроси са: дали мислите, че ще нараните себе си или някой друг и дали имате суицидни наклонностти, и ако отговорите на тези въпроси въпроси положително, Ви съветват веднага да се обадите на 911. Терапевтът също така трябва да пренасочи клиента или да му препоръча традиционната терапия, ако усети, че електронната терапия не е подходяща. Той също има право да наруши поверителността на сесиите, в определени законови ситуации. Клиентите са наясно с тези правила, преди да предпочетат този вид терапия.
В някои сайтове има директен чат, който е безплатен, но е активен единствено в определено време, свободно за работещите в сайта. Има терапевти, които изискват по една среща с клиента лице в лице, преди започване на оn-line терапията.
Пет години след основаването на ”Международна организация за психично здраве онлайн” се роди www.e-therapy.bg. Това е първия сайт за електронна психотерапия в България. За изминалите 5 години сайта има над 6 хиляди регистрирани потребители, с което достойно се вписва като част от световната практика.
Защо толкова много хора не само тук в България, но и в световен мащаб, избират този род психологическа подкрепа?
На първо място, предварителната подготовка за стандартна терапия в кабинет отнема повече време от самата терапевтична сесия. Трябва специфична ориентация в избора на специалист. Лична подготовка, записване на час, често и усилия, които именно хората, изпаднали в тежки емоционални състояния, приемат за непосилни. Наред с това, контактът “лице в лице” все повече е избягван в съвременния начин на живот .Хората имат все повече комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство… Типа услуги, които могат да се използват по Интернет расте. Потребителите пазаруват във виртуалното пространство, обсъждат преживяванията си, дискутират проблеми, учат..
Съвременният клиент е много по-различен от традиционния в миналото – в България 70% от потребителите на Интернет са между 21 – 45г. – те са сръчни, мислят бързо, поемат информация лесно и си проправят път в свят от символи. Хората в тази възраст имат най-голям шанс да преодолеят продуктивно психологическите си проблеми с помощта на специалист.
Плюсове и минуси. Плюс – психотерапията, независимо от местоположението си, е повече от виртуална – тя протича в душата, представите, фантазиите от собствените страхове, очакванията...Минус – живият контакт дава още 60% невербална информация, но пред възможността от 100% отказ от продължителна конвенционална терапия, терапията он-лайн става незаменима

Основател и организатор на работата в сайта за електронна терапия е психологът Ани Владимирова.
Всяка терапевтична електронна сесия се извършва от дипломиран, практикуващ психолог, преминал предварително обучение за работа с информационната система и психологическите методики. Самите оперативни психолози са подбрани по множество критерии и са обучени в психологическа диагностика и консултиране по всички проблеми, които клиентите биха могли да заявят. Тяхната професионална помощ може да се използва от клиента през целия терапевтичен процес. Същевременно има и вариант да се сменява терапевта при определена потребност.
Всеки терапевтичен проблем се обсъжда от екипа психолози. Сайта работи и с консултанти-тесни специалисти в следните области: сексология -Д-р Михаил Околийски, медицинска психология - Галина Кубратова, психиатрия - Д-р Димитър Радоев, корпоративна психология – Радостина Борисова-Шишманова.
Техническото обезпечаване на сайта е поверено на информационния отдел. Това са програмистите, които гарантират функционалността на сайта, сигурността на доверителния режим и конфиденциалността на информацията.

Проблемите, които решаваме са в сферата на:
Личностни проблеми, междуличностни конфликти, остри кризистни ситуации, повишена тревожност, проблеми в общуването, трудности, породени от нестандартна сексуална ориентация, стерилност в двойката и психологическите последствия, които носи това за партньорите.. Все по-често и проблеми на ниво неформални отношения на работното място.

Как протича една сесия при терапия он-лайн?
Всяка първа сесия цели ориентация в афиширания проблем, както и личностна диагностика на клиента. За целта всеки клиент е желателно да попълни електрнно тест за ориентация в темпераментовите му особености ( Айзенк тести личностния профил( Гиисен). Тази информация, както и всяка друга, е абсолютно конфиденциална. Тя дава възможност на оперативния терапевт да направи добра професионална преценка на проблема и качествено консултиране на клиента.
Всяка следваща сесия е свързана с доразгръщане, оценка и насоки за решаване на конкретния проблем на клиента. След всяка сесия, оперативният психолог изпраща бележки, в които има анализ, обобщения и насоки. Една сесия е в рамките на 40 до 50 минути.
Освен терапия on-line, предлагаме и консултация на базата на структурирана заявка, личностова диагностика, личностови тестове за партньорите в интимната двойка, сексологична консултация, анализ на готовноста за пластични и естетични корекции, отчитане типа никотинова зависимост.

През малкото време, в което сайта функционира, е извършен голям обем активности. Както благотворителни, което е приоритетната насоченост в работата му, така и участия в редица изследвания.

Благотворителността дойде още със старта на e-therapy:
1. След откриването на сайта през есента на 2003г. тръгна мащабна благотворителна акция, която обхвана периода от Коледа 2003г. до февруари (вкл.) В този перод бяха проведени над 1000 безплатни он-лайн психотерапевтични часове с първите ни клиенти.
2. Работим съвместно и със сдружение "Зачатие", за които сме направили над 200 благотворителни часа по проблемите на репродуктивното здраве. На базата на работата ни с жените от сдружението се появиха и статиите-обобщения, свързани с проблемите при осиновяване, Инвитро и ICSI, отчуждението в двойката...
3. Съвместна работа с членовете на "БГО Джемини", на които сме дарили 150 часа безплатна он-лайн психотерапия с техни членове из цяла Европа.
4. Работа, свързана с проблемите на най-младите и на тийнейджърите съвместно с предаването на Канал1 "Дневник" и www.namerime.com, за чиито зрители и съответно потребители, сме дали над 200 безплатни часа за он-лайн терапия.
5. Благотворителна програма за българи в чужбина, като на всеки включил се даваме по 3 безплатни часа терапия он-лайн.
6. Всеки вторник е ден, в който по радио “Дарик” e-therapy участва в предаване, благодарение на което помага на много радио слушатели отново дистанционно.

Изследвания, в които сайтът е участвал:
1. Участие в конференция по проблемите на репродуктивното здраве гр. Пловдив (март 2005 г.) Където, благодарение на специализираната терапевтична работа в тази насока, предоставихме голям брой психологически материали по проблема.
2. Участие в конференция по проблемите на PAS синдрома-София 2006г. пред СГО. С участието на Ян Пит де Ман, където предоставихме проучвания на базата на нашата практика, свързани с родителското отчуждение.
3. Участие в І-вото изложение в България “Пълна промяна” София 2007г. с авторско психометрично изследване: “Имате ли психологическа готовност за естетически корекции на лице и тяло”.
4. Участие в проучване на “Pfizer” на тема “Проявления на еректилната дисфункция в различните терапевтични области".
5. Участие в изследване “Психологически аспекти на тютюнопушенето и медикаментозно лечение от зависимостта” също за “Pfizer”.

Голям брой са и медийните участия с образователна цел на e-therapy. Същевременно сайтът има статии, материали и образователни рубрики в множество водещи печатни издания.

Виртуални проекти и присъствия:
1. Участие с материали във виртуалното списание www.tiabg.com
2. В www.namerime.com, e-therapy провежда два пъти в седмицата психологически чат с въпроси-дилеми, задавани от потребителите на сайта за запознанства.
3. Всяка седмица e-therapy отговаря на въпроси от потребителите на www.namerime.com, както и на въпроси от читателките на он-лайн списание "Фема".Литература:
1. http://www.ismho.org
2. http://psyntagma.wordpress.com


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Заглавна страница www.e-therapy.bg

Обратна връзка за работата ни с други организации:
1. Потребителите на www.namerime.com проявиха огромен интерес към възможностите за психологическата подкрепа, предоставени от www.e-therapy.bg и започнаха много активно да отправят своите въпроси към психолозите. Именно отзивчивостта на психолозите и тяхната съпричастност, предразполагаха младите хора да търсят отговори на проблеми, които ежедневно ги терзаят.

2. Потребителите на сайта www.sexigri.tv имат възможността да се възползват от професионалните консултации на психолози от www.e-therapy.bg , които извършват абсолютно безплатно тази услуга.
Нашите потребители /независимо от възрастта/ проявяват голям интерес и споделят открито в своите писма сексуалните си, партньорски и други проблеми.


Консултанти:

Д-р Михаил Околийски – сексолог
Академични степени:
1995 Магистър по сексология и социална терапия, Хумболтов университет, Берлин
1998 Доктор на сексологичните науки, Хумболтов университет, Берлин, Германия.
Водещ на семинари, презентации и експертна дейност в сферата на сексологията, сексуалното образование, СПИН-превенцията и психичното здраве в редица страни – Германия, Норвегия, Белгия, Испания, Португалия, Молдова, Австрия, Литва, САЩ, Азербайджан, Холандия, Люксембург и др.
Автор в Международната енциклопедия за сексуалността, САЩ и в български и чуждестранни научни списания. Консултант на сексологична рубрика в телевизионни предавания и популярни списания.
Главен експерт в отдел Глобално психично здраве към Национален Център за Опазване на Общественото Здраве.

Галина Кубратова
Академични степени:
Магистър по психология
Магистър по дефектология
Ps.D клинична психология и психотерапия
Детска психология.
Председател на фондация “Психологическа подкрепа”

Д-р Димитър Радоев
Академични степени:
Магистър по психиатрия ”Софийски медицински факултет на МА”
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
Специализация по наркология
Специализация по сексология
Клинична психиатрична практика

Радостина Борисова-Шишманова
Академични степени:
Висше образование “Икономика и организация на труда” УНСС София
Висше образование “PR и реклама” СУ “Св. Климент Охридски” София
Висше образование “Социална психология” СУ “Св. Климент Охридски” София
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
Специализации: Техники за убеждение и внушение, Психодрама, Невролингвистично програмиране.
Авторски програми: Методики за психологически подбор, мотивация и психологическо обучение на персонала, тренинги за висши мениджър