Change Language

Интригите в офиса

Интригите в офиса В този материал ще се опитаме да обхванем колкото се може повече аспекти от темата ни, да направим изводи и обобщения за интригантството в бизнес живота. Ще отделим какви видове интриги се появявват на различните нива в работната йерархия. Какви хора са склонни да пораждат интригите или да ги разпространяват? Как се чувстват жертвите на интригантството? За какво най-често се раждат клюките и изопачените истории? Има ли разлики в това отношение между жените и мъжете? Всички тези въпроси няма да се анализират самоцелно. В крайна сметка, ако умеем да познаваме интригата и производителите и, можем умело да я използваме за допълнителен селектиран рационално източник на информация и да знаем как да стопираме негативните последствия. Нека първо започнем с определението за интрига, за да сложим и някакви рамки в анализа си. Най-общо интригата е създаване на клюки и сплетни, които предизвикват интерес. Не случайно интрига и интригувам са думи с един и същи корен. На отделните нива в работната йерархия интригантството има разнородни мащаби и цели. Докато между равни колеги то може да се простира от клюки по отношение на външния вид и личния живот просто, за да се нахранят апетитите за обсъждане и активност, то на по-високо ниво клюките могат да са предпоставка за завоюване на по-солидни позиции. В единия случай не рядко става въпрос за тип манталитет и култура, както и за желание за приемане в дадена група, а в другия има амбиции и стратегии. Естествено и двата варианта могат да паразитират успешно на всички нива. Кои са най-експлоатираните теми за интриги? Можем да кажем, че сплетни се създават от всичко, но нека да конкретизираме като ги разделим на материални подбудители, такива, които са свързани с общуването и други, касаещи определен аспект на личностно ниво. В графата материални се интригантства за социалното положение на един или друг служител. Съответно на тази база той може да е отхвърлен от колегите си, поради набеждаване за несъвпадаемост с общата тенденция. Именно социалното положение е генератор на едни от най-украсените и приказни сплетни. С материалните стимули са свързани интригите по отношение на изработено време , възнаграждение, допълнителни плащания... Това е доста силна доминанта и тя безапелационно се промъква в офис интригите. Защо? Поради един основен факт-хората са склонни да се сравняват и да приписват на собствената си работа по-висока значимост, поради познаването на личните усилия, които са положили. По този начин търсят признание и по-добра оценка и запълват несигурността в самооценката си. Ясно е, че измерител за това в работна среда основно са похвалите, поощренията и паричните символи. В същото време не бива да пропускаме и усета за различно третиране при равнопоставеност на служителите от страна на управляващите, което би могло да се усеща във връзка с посочените по-горе материални стимули, взаимоотношения и т.н. В този смисъл и управляващите могат да са генератори на интригантство в организациите си. На всички са ясни реакциите, свързани с даден служител, имащ връзки или по-близко отношение с шефовете. По същата линия се появяват и интригите, свързани с нивото на квалификация, със способностите, със заслугите и не дай си Боже, ако някой е бил повишен или е по-активен в организационните въпроси.......... Отвъд всички тези пределно ясни и злободневни факти в офис живота трябва да намерим характерните черти от човешката природа, ако можем да я наречем така, които генерират всичко казано до тук. Обикновено интригата се ражда при недостатъчна яснота, което съвсем логично води до определени нива на несигурност и желание за контрол над ситуацията. Дали е вярна клюката или не, това не е с толкова определящо значение при положение, че тя може да даде по-голяма доза стабилност на производителя си. Как става така? В голяма степен интригантството е стратегия за комформизъм, защото събира съмишленици, проправя тайни пътища и неусетно може да позволи опознаването на хората около теб. Да, но тази сигурност няма нищо общо с устойчивостта, която всъщност търси интриганта. Обикновено тези хора са зависими от чуждото мнение, следят всяка една оценка, всяко изказване и най-много се боят от създаване на клюки по техен адрес. Именно поради този факт като защита сами ги създават, спрямо тревожещите ги обекти и ситуации. Този частичен портрет се отнася до всяко едно ниво в работната йерархия, с тази разлика, че понякога е част от стратегия и план, скоето интригата е оръжие за манипулиране, а друг път е траен модел на поведение, както споменахме вече. Има ли разлики в интригантството между мъжете и жените-т.е какви клюки се продуцират от двете страни? При отговора на този въпрос трябва да споменем няколко особености, свързани с типа общуване на двата пола,от където биха могли да тръгнат и различията. Жените обикновено виждат много повече дребни детайли, затова те могат да създават сплетни дори на ниво облекло, грим, кой какво е казал, да интерпретират и раздробяват всяка фраза по много начини. Мъжете от своя страна са изцяло насочени към движението и ориентацията, затова те могат тайно да коментират постъпки и бегло да засягат факти, касаещи финансовия аспект на работата, пропуските и недооценяването. Като говорим за полове не бива да пропускаме и най-пикантната сфера, раждаща интриги, а именно флиртовете, които реални или фантазни са обект на траен интерес. На тях се приписват успехи и падения. Тук е редно да погледнем и на това как се чувства жертвата на интригантството? Обикновено нещата стават скрити, но до определен момент, въпреки това почти винаги обектът има усета, че около него става нещо нередно. То се разбира от жестовете на тялото, от погледите, от игнорирането или прекаления интерес. Ако е нов в организацията всичко това би могло да затруднява адаптационният процес и стиковането с другите колеги. На свой ред невъзможността да постигнеш определения от организацията стандарт ражда нови сплетни, водещи дори до отхвърляне на човека-жертва. В други случаи борбата с интригата е сведена до защитаване на престижа, особено когато се касае за по-висок пост. Изключително трудно е да игнорираш в съзнанието на хората пикантни или крайно негативни факти, които са удовлетворили любопитство, портебност от сваляне на авторитет, издигане на самооценка, отмащение, реабилитация.....,защото в голяма степен интригите задоволяат всичко това. Е, тогава как да се справим с тях или в другия случай, как да ги управляваме, за да не ни вредят? Както споменахме, самите управляващи могат да са косвен генератор на интриги, както с личното си поведение, така с с отношението си спрямо подичнените си. Една от превенциите в това отношение е да има качествено достатъчна, яснота по отношение на действията в организацията-кой какъв е, какви задължения има, какво може, какви заслуги има, какъв принос..... Това изчиства много неясноти, които пораждат неудовлетвореност и неправомерни сравнения, носещи недоволство. Премереното близко отношение, даващо достъп до по-близките междуличностни комуникации в структурата също може да помогне, за да се има поглед върху интригантството. Знаейки какво се случва на всяко ниво между служителите, един добър ръководител има силно оръжие срещу процесите, които могат да повлияят на активността и стила на работа, а оттам и на успеха.